Laboratoria i pracownie Fizyki Medycznej

Głównym celem, jaki stawiamy sobie w trakcie procesu nauczania to przygotowanie absolwentów kierunku Fizyka Medyczna do praktycznego wykonywania zawodu. Osiągnięcie tego celu możliwe jest tylko poprzez wielogodzinną, samodzielną pracę studentów z nowoczesnym sprzętem medycznym. Aby sprostać wysokim wymaganiom stawianym fizykom medycznym w ich codziennej pracy, nieustannie dbamy o wyposażenie w nowoczesną aparaturę naszych pracowni Fizyki Medycznej znajdujących się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zajęcia w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze

Same pracownie uniwersyteckie jednak nie są w stanie w pełni przygotować do pracy w przyszłym zawodzie fizyka medycznego. Problem ten związany jest nie tylko z ograniczeniami sprzętowymi, ale również z medycznymi bazami danych, umiejętnością pracy z pacjentem i zespołem lekarskim, jak również, a może przede wszystkim z praktyczną wiedzą związaną z wieloletnią pracą fizyka medycznego w szpitalu. Dlatego też w procesie nauczania dużą wagę przywiązujemy do systematycznych zajęć w specjalistycznych pracowniach Szpitalu Wojewódzkiego. Dzięki ogromnej uprzejmości i wsparciu Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze studenci studiujący fizykę medyczną mają możliwość zapoznania się ze specjalistycznym, najnowocześniejszym sprzętem medycznym pod okiem specjalistów w tej dziedzinie, mających wieloletnie doświadczenie pracy w szpitalu. Nie jest to zadanie łatwe do zrealizowania. Zajęcia ze studentami nie mogą kolidować z zaplanowanymi zabiegami szpitalnymi, jak również nie mogą w żaden sposób wpływać na ograniczenia w pracy zespołów medycznych czy samopoczucie pacjentów. Powoduje to, że zajęcia te nie mogą zostać wpisane na stałe w rozkład zajęć studentów z półrocznym wyprzedzeniem, a decyzje o terminie zajęć zapadają w niewielkim wyprzedzeniem, czasami nawet kilkunastu dni.

Do końca marca roku akademickiego 2016 studenci specjalności Fizyka Medyczna (obecnie przekształconej w kierunek Fizyka Medyczna) w ramach szpitalnych pracowni specjalistycznych uczyli się obsługi i zasad działania sprzętu do radioterapii w Zakładzie Fizyki Oddziału Radioterapii oraz obsługi i zasad działania sprzętu do obrazowania medycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej . Z pełnym zakresem sprzętu oraz badań wykonywanych w szpitalnych zakładach, w których odbywały się zajęcia można zapoznać się na stronach internetowych Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze: Zakład Fizyki Oddziału Radioterapii, Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Pracownie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki

Zajęcia laboratoryjne prowadzone w ramach naszych pracowni Fizyki Medycznej generalnie można podzielić na zajęcia związane z bezpośrednią pracą ze sprzętem medycznym oraz laboratoria związane z analizą i obróbką obrazów/sygnałów uzyskanych w wyniku wykonanych pomiarów.W trakcie zajęć laboratoryjnych związanych ze sprzętem medycznym studenci specjalności Fizyka Medyczna składają, budują, oprogramowują i obsługują m.in.: sprzęt do zapisu i analizy EKG, EMG,sprzęt do pomiaru ciśnienia i saturacji O2, sprzęt do pomiaru EEG, glukometrii czy odpowiedzi galwanicznej skóry. Studenci wykonują również doświadczenia biochemiczne, m.in. miareczkowanie alkacymetryczne czy symulowanie buforowych układów krwi.

Druga część laboratoriów prowadzonych w Instytucie Fizyki związana jest z analizą, obróbką i obrazowaniem danych medycznych. W ramach pracowni komputerowych, wykorzystując najnowsze oprogramowanie, studenci uczą się analizy sygnałów EKG, EEG oraz analizy obrazów fMRI, CT, PET/SPECT, w tym m.in. usuwanie czaszki, oczu i szyi, odtwarzanie objętości poszczególnych części mózgu, konwersja pomiędzy formatami MRI.

Przedmioty teoretyczne wspierające zajęcia laboratoryjne

Praktyczne zajęcia laboratoryjne, aby mogły być wykonywane z pełnym zrozumieniem, muszą oczywiście być poprzedzone i uzupełnione niezbędną wiedzą teoretyczną związaną z aparaturą medyczną oraz zasadami jej działania. Gorąco zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z pełną ofertą programową specjalności Fizyka Medyczna prowadzonej na kierunku Fizyka Techniczna w Instytucie Fizyku Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie www.if.uz.zgora.pl lub.